Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Bel met de administratie van Arkelstein: 0570 504 600.

Dank voor uw aanmelding!

Hieronder vind je informatie over hoe de aanmelding van leerlingen voor het Etty Hillesum Lyceum verloopt en wat we daarin verwachten van ouders en van de basisschool. Voor bij je oudergesprekken over de school- en plaatsingsadviezen tref je hier onze KiesKoersKaart voor het schooljaar 2023/2024 aan. Hierin staat precies met welke advies je uit welke scholen / leerroutes kiezen kunt.

Procesbeschrijving digitale inschrijving
In principe vullen ouders het aanmeldformulier in. Desgewenst kan de basisschool de ouders hierbij ondersteunen. Fijn als je met de ouders van de leerling afstemt wanneer en hoe het compleet ingevulde formulier handmatig ondertekend kan worden.

 • Ouders/verzorgers maken een account aan en ontvangen vervolgens een mail met inloggegevens waarmee zij hun kind aan kunnen melden.
 • Na invulling en verzending ontvangt de ouder/verzorger een bevestiging van de aanmelding. Het formulier bestaat uit twee delen: het eerste deel bevat NAW-gegevens, het tweede deel betreft de schoolkeuze. Dit laatste kan pas ingevuld worden nadat het schooladvies bekend is.
 • Als het complete formulier is ingezonden, kan de digitale aanmelding worden gedownload, geprint en door ouders en school samen worden ondertekend. Een schriftelijke handtekening van zowel de basisschool als de ouder/verzorger blijft namelijk vooralsnog noodzakelijk.

De basisschool verstuurt de ondertekende aanmeldingsformulieren per post naar het Etty Hillesum Lyceum, Centrale Aanmelding (t.a.v. Peter Liet, Laan van Borgele 60, 7415DJ Deventer).
oso dosier
OSO-dossier

Wil je voor 16 maart 2023 alle gegevens over je groep 8 leerling in het online Overstap Service Onderwijs (OSO) dossier plaatsen? Uiteraard bespreek je deze OSO gegevens met de ouders voor dat je het dossier aan één van onze scholen verstrekt.

Verplicht:

 • Leerling gegevens
 • Schoolloopbaan basisonderwijs
 • Schooladvies
 • Informatie over leerachterstanden
 • Resultaten vanaf groep 6
 • Overzicht sociaal-emotionele ontwikkeling (uit een gecertificeerd systeem)
 • Uitslag IQ test

Indien van toepassing:

 • Onderwijs en ondersteuningsbehoefte
 • Verzuimgegevens
 • Dyslexieverklaring
 • Advies samenwerkingsverband VO Deventer
 • Andere relevante bijlagen.

Uitleg aanmelden

Klik hier om te zien hoe de verschillende stappen van het aanmeldproces verlopen. Per stap is een screenshot gemaakt van het scherm dat je te zien krijgt als je de verschillende stappen doorloopt. Zo krijg je een indruk van het gehele proces en de informatie die gevraagd wordt.

 

Brochures

Hieronder kunt u de brochures en flyers van onze school downloaden.

Brochures

Flyers

Onderwijs

Hier kunt u de jaarplanning van schooljaar 2023-2024 van onze school downloaden.

Jaarplanning ouders Arkelstein 2023-2024

 

 

Arkelstein vindt de communicatie met ouders een belangrijke zaak. We willen ouders informeren over tal van zaken, maar we willen ook van ouders weten  hoe zij Arkelstein 'ervaren'. Het meeste contact zult u als ouder hebben met de mentor van uw zoon of dochter. Dat contact verloopt via telefoon en via de mail. Daarnaast zetten we als Arkelstein de volgende communicatiemiddelen in:

De website
Hierop staat allerlei informatie die ouders nodig hebben. Tevens willen we de ouders op de hoogte houden van actuele zaken. We hebben hiervoor een speciaal plekje op onze site: 'Nieuws'.

Individueel Ontwikkelplan besprekingen
Drie keer per jaar wordt u uitgenodigd om de ontwikkelingen van uw zoon/dochter te bespreken. Tijdens deze gesprekken worden doelen besproken en de individuele leerroute opgesteld. U wordt hiervoor via een brief uitgenodigd.

Informatieavonden
Er zijn diverse informatieavonden waarbij ontwikkelingen vanuit een bepaald leerjaar met u worden besproken. U wordt hiervoor door middel van een brief uitgenodigd.

Nieuwsbrief
Zeer regelmatig brengen we een nieuwsbrief uit. Deze nieuwsbrief gaat schriftelijk met uw zoon/dochter mee. Deze brief is te vinden op de website. Liever via de email? Stuur een mail naar volgend adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Brieven
Indien we de ouders willen informeren over een actuele zaak, dan geven we een brief mee aan de leerlingen. Deze brief kunt u ook op de website lezen onder het kopje brieven.

De ouderraad
Arkelstein heeft een ouderraad. De raad is voor ons een klankbord, sparringpartner en kritisch oor in één. Er is nog ruimte voor enkele ouders.

Huisbezoek
De leraren van leerjaar 1 komen één keer op huisbezoek.

Elke Etty Hillesum Lyceum school heeft een personeelsraad, een ouderraad en een leerlingenraad, waarmee belangrijke thema’s en beslissingen worden besproken. Etty Hillesum Lyceum heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (MR), waarin ouders, leerlingen en personeel uit alle scholen vertegenwoordigd zijn. De MR heeft een aantal rechten, die zijn vastgelegd in de wet medezeggenschapsraad onderwijs. De MR komt iedere maand bij elkaar. Meer informatie over medezeggenschap vind je in de schoolgids.

De notulen en het reglement van de medezeggenschapsraad zijn openbaar voor ouders, personeelsleden en leerlingen. Je kunt de gewenste documenten opvragen bij de secretaris: dhr. Breden. Hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In de overgangsrichtlijnen kun je lezen waar leerlingen aan moeten voldoen om over te gaan naar het volgende schooljaar. Klik hier voor de overgangsrichtlijnen van het huidige schooljaar

De school krijgt van het ministerie geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het gewone lesprogramma vallen, maar die we wel voor leerlingen en het onderwijs belangrijk vinden. Om deze activiteiten en voorzieningen toch aan te kunnen bieden, vragen we van ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage.

Hier vindt u het gespecificeerde overzicht van de vrijwillige ouderbijdrage van onze school.

Hier kun je de schoolgids van onze school downloaden. Dit is de schoolgids van schooljaar 2023/2024.

 

Vakantie/verlof/ziek

De schooldag duurt in principe tot en met 16.00 uur. Bij het maken van afspraken dienen ouders en leerlingen hiermee rekening te houden. Voor de stageleerlingen gelden andere tijden. Dit wordt via het stagecontract kenbaar gemaakt. Roosterwijzigingen kunnen meerdere keren per jaar plaatsvinden.

Lesuren zijn aaneengesloten, er zijn geen tussenuren. Lesuitval wordt via de roosterwijzigingen op intranet kenbaar gemaakt.

De lestijden zijn:

1e uur  08.30 - 08.45 uur Les van de mentor/co-mentor
2e uur  08.45 - 09.35 uur
3e uur  09.35 - 10.25 uur

pauze  10.25 - 10.45 uur

4e uur  10.45 - 11.35 uur
5e uur  11.35 - 12.25 uur

pauze  12.25 - 12.50 uur

6e uur  12.50 - 13.40 uur
7e uur  13.40 - 14.30 uur
8e uur  14.30 - 14.45 uur Les van de mentor/co-mentor
9e uur  14.45 - 15.35 uur

Vakantierooster 2023-2024

2023

Studiedagen
4 september en 7 november  (leerlingen vrij)

 • Voorjaarsvakantie
  27 februari t/m 3 maart 2023
 • Goede Vrijdag
  7 april 2023 (werkdag voor personeel; leerlingen zijn vrij)
 • Tweede Paasdag
  10 april 2023 (leerlingen en personeel vrij)
 • Meivakantie
  24 april t/m 5 mei 2023
 • Hemelvaart
  18 en 19 mei 2023
 • Pinksteren
  29 mei 2023
 • Zomervakantie
  24 juli t/m 1 september 2023
 • Herfstvakantie
  23 oktober t/m 27 oktober 2023

2024

Studiedagen
7 maart, 10 april, 2 juli en 19 juli (leerlingen vrij)

 • Kerstvakantie
  25 december t/m 5 januari 2024
 • Voorjaarsvakantie
  16 februari t/m 23 februari 2024
 • Goede Vrijdag
  29 maart 2024 (vrije dag voor personeel en leerlingen)
 • Tweede Paasdag
  1 april 2024 (leerlingen en personeel vrij)
 • Meivakantie
  29 april t/m 10 mei 2024 (Hemelvaart valt in de laatste week)
 • Tweede Pinksterdag
  20 mei 2024
 • Zomervakantie
  22 juli t/m 30 augustus 2024 

Is een leerling ziek, dan melden de ouders/verzorgers hem/haar ’s morgens voor het eerste lesuur af. Alleen meerderjarige leerlingen mogen dit zelf. Is een leerling de week erna nog ziek, dan moet er opnieuw contact met school worden opgenomen. Heeft een leerling een afspraak onder roostertijd buiten school, bijvoorbeeld bij de tandarts, dan moet dit vooraf worden gemeld bij de administratie van Arkelstein.

In de volgende gevallen wordt de schoolarts ingeschakeld:

• Een leerling is langer dan twee weken aaneengesloten ziek.
• Een leerling wordt voor een vierde keer in het schooljaar ziek gemeld.
• Een leerling is niet in staat het schoolprogramma volledig te volgen.

Scholen kunnen geen toestemming verlenen voor luxeverlof. Extra verlof bij bijzondere omstandigheden kan worden aangevraagd bij de teamleider van de leerling. Waar het gaat om een verlof van meer dan 10 dagen behandelt de leerplichtambtenaar uw aanvraag. Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-14773.html

Als ouders/leerlingen zonder toestemming toch in de aangevraagde periode bijvoorbeeld op reis gaan, overtreden zij de leerplichtwet. De school is dan verplicht om aangifte te doen bij de leerplichtambtenaar.

Protocollen

Wij hebben een reglement voor social media gebruik in school, in de lessen en onderling met elkaar. Wij stimuleren om zowel in de klas, als thuis te praten over wat acceptabel is op het gebied van social media, en wat niet. De afspraken in dit reglement gelden voor alle leerlingen van Stichting Carmel scholen.  Zij gaan over gebruik van social media op mobiele telefoons en andere devices.

Wij willen een veilige en prettige school zijn voor alle leerlingen. In het anti-pestprotocol van de school staat hoe we omgaan met pestgedrag en welke maatregelen we nemen. Het aanspreekpunt voor de coördinatie van het schoolbeleid in het kader van het tegengaan van pesten op school is te vinden op de website van de betreffende school. Er staan een aantal makkelijk bereikbare instanties die hulp kunnen bieden, hun contactgegevens zijn te vinden in de schoolgids.

Zie voor informatie over aansprakelijkheid de schoolgids.

Etty Hillesum Lyceum respecteert de privacy en persoonsgegevens van leerlingen, ouders, medewerkers en anderen. Hoe wij met privacy omgaan, lees je hier in onze privacyverklaring.


 Persoonlijke gegevens die u op onze website invult, worden uitsluitend door het Etty Hillesum Lyceum (en de scholen) zelf gebruikt voor het aangegeven doel, zoals informatieaanvragen en het inschrijven voor bijvoorbeeld Masterclasses. Wij houden ons daarbij aan de actuele privacywetgeving. De website van het Etty Hillesum Lyceum bevat soms links naar andere websites. Deze sites kunnen andere privacyregels hanteren. Betrokkene dient hier zelf alert op te zijn voordat gegevens worden verstrekt.


 Hoe wij met cookies omgaan, lees je hier.


Onze richtlijnen m.b.t. het maken en gebruiken van beeldmateriaal lees je in de schoolgids.


De scholen van het Etty Hillesum Lyceum vallen onder de onderwijsstichting Carmel.

Heb je een klacht over gedragingen of (het uitblijven van) beslissingen? Informatie over hoe te handelen kun je vinden in de schoolgids.

Etty Hillesum Lyceum heeft in het schoolveiligheidsplan beschreven hoe om te gaan met schorsing en verwijdering van leerlingen, strafbare feiten, pesten, grensoverschrijdend gedrag op school, vandalisme, diefstal, geweld, dreiging, seksuele intimidatie, alcohol en drugs, wapenbezit en signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast zijn er protocollen in opgenomen over hoe te handelen bij verschillende soorten calamiteiten. Het schoolveiligheidsplan is voor interne medewerkers te vinden op SharePoint en dat ter inzage kan worden opgevraagd bij het directiesecretariaat.

In de overgangsrichtlijnen kun je lezen waar leerlingen aan moeten voldoen om over te gaan naar het volgende schooljaar. Klik hier voor de overgangsrichtlijnen van het huidige schooljaar

Het leerlingenstatuut wordt op dit moment herzien door de leerlingenraad en binnenkort vastgesteld. Het nieuwe statuut wordt daarna hier op de website geplaatst.